Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności opisuje sposób zbierania, wykorzystywana i udostępniana danych podczas wizyty serwisie na Stronie tawerna.pl („Serwis”). Administrator, w związku z korzystaniem z Serwisu może gromadzić dane przekazywane przez użytkowników Serwisu („Użytkownicy”), jednak celem Administratora nie jest identyfikacja Użytkowników, a jedynie zapewnienie pełnej funkcjonalności Serwisu i należytego administrowania Serwisem.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych, jest TAWERNA VILLA TOSCANA OŚWIĘCIM UL. OLSZEWSKIEGO 46B, OŚWIĘCIM; TELEFON: 33 844 38 72, NIP: 5490006804 (dalej: „Administrator”).

Dane, które gromadzimy

W Serwisie gromadzone są dane zbierane automatycznie podczas korzystania z usług Serwisu. Wśród gromadzonych danych znajdują się informacje zapisywane na urządzeniach Użytkowników w postaci plików Cookies. Dane zapisane w plikach Cookies serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu Użytkownika z Serwisem. Pliki Cookies mogą być ze względów technicznych konieczne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, a także umożliwiać w szczególności zapamiętanie preferencji Użytkowników i personalizację Serwisu. W plikach Cookies mogą zostać zapisane informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług Serwisu oraz informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną. Co do zasady dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z usług Serwisu.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych Użytkowników?

Dane Użytkowników są przetwarzane każdorazowo na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym na podstawie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

W jakim celu dane są gromadzone?

Dane zbierane automatycznie podczas korzystania z usług Serwisu, wykorzystywane są w celu konfiguracji Serwisu na urządzeniach Użytkowników, dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników, personalizacji Serwisu, prawidłowego wyświetlania Serwisu na urządzeniach Użytkowników, zwiększenia wydajności Serwisu, zapewnienia niezawodności Serwisu, wykonywania anonimowych statystyk oglądalności Serwisu. Dane Użytkowników nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że okaże się to niezbędne, a Użytkownik wyrazi na to zgodę, lub obowiązek udostępnienie danych będzie wynikał z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądu, lub ostatecznej decyzji właściwego organu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie niektórych danych może okazać się konieczne dla skorzystania z usług Serwisu, a konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości skorzystania z usług Serwisu. Pliki Cookies mogą zostać zablokowane lub dostęp plików Cookies może zostać ograniczony w sposób określonych poniżej.

Czy dane w Serwisie podlegają profilowaniu?

Dane w Serwisie nie podlegają profilowaniu.

W jaki sposób można dokonać zmian w przekazanych danych?

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Użytkownicy mogą określić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do danych zapisanych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania lub konfiguracji usługi na swoich urządzeniach. Pliki Cookies mogą zostać zablokowane lub dostęp plików Cookies może zostać ograniczony, przy czym blokada lub ograniczenie plików Cookies może wpłynąć na jakość, bądź nawet uniemożliwić świadczenie usług w Serwisie.

W jaki sposób są zabezpieczane dane przekazane przez Użytkowników?

Administrator chroni dane Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą oraz zniszczeniem. W szczególności Administrator stosuje szyfrowanie danych, stosuje fizyczne środki bezpieczeństwa oraz weryfikację w systemach informatycznych. Administrator stosuje również oprogramowanie antywirusowe oraz zaporę sieciową. Dostęp do danych Użytkowników mają wyłącznie uprawnione osoby, zobowiązane do zachowania poufności.

W jakim okresie dane są przetwarzane?

Dane Użytkowników są przetwarzane przez okres świadczenia Usług. Po upływie okresu świadczenia Usług niektóre dane mogą być archiwizowane do upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z ich świadczeniem. Niektóre dane będą również przechowywane w formie archiwalnej, tak długo, jak jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących, narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Odnośniki do innych stron

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną.

W jaki sposób Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem?

Prosimy napisać do nas e-maila pod adres: BIURO@TAWERNA-OSWIECIM.PL w temacie wpisując „dot. danych osobowych” lub na adres pocztowy z dopiskiem „dot. danych osobowych” TAWERNA VILLA TOSCANA OŚWIĘCIM UL. OLSZEWSKIEGO 46B, OŚWIĘCIM.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje, a nowa wersja Polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej.

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejszym informujemy Państwa, że przetwarzamy Państwa dane osobowe (klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych).
W niniejszej klauzuli informujemy o formach wykorzystywania Państwa danych osobowych na terenie Polski w odniesieniu do osób fizycznych będących:
naszymi dostawcami, kontrahentami lub naszymi klientami,
wspólnikami, pracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami, reprezentantami naszych dostawców, kontrahentów, klientów lub ich podwykonawców,
innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach realizacji umowy, wystawienia lub realizacji faktur w ramach współpracy (łącznie zwani „Państwo” lub „Kontrahenci”)

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem jest TAWERNA VILLA TOSCANA OŚWIĘCIM UL. OLSZEWSKIEGO 46B, OŚWIĘCIM NIP: 5490006804 (dalej: „Restauracja”).

SKĄD MAMY PAŃSTWA DANE?

Państwa dane mogą pochodzić bezpośrednio od Państwa, w związku z zapytaniami dokonywanymi przez Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie www, przez telefon lub osobiście lub w drodze zawarcia z Państwem umowy o świadczenie usług. Na podstawie powyższego możemy przetwarzać takie Państwa dane, jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę firmy (w tym dane identyfikujące jak NIP, REGON, KRS), stanowisko zajmowane przez Państwa w ramach Państwa organizacji lub pełnioną funkcję, numer rachunku bankowego, pesel w przypadku zawierania umowy z osobą fizyczną jako stroną umowy oraz dane dotyczące urządzenia w tym o niektórych plikach cookie.
Możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe także z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu np. weryfikacji podanych przez Państwa informacji. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach.

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ Restaurację?

 1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do: (podstawa z art.6 ust.1 lit .b RODO):
  • zawarcia umowy sprzedaży naszych usług oraz wykonania tej umowy,
  • podjęcia określonych czynności przed zawarciem umowy,
  • obsługi zgłoszeń i zapytań, które do nas Państwo kierujecie (np. bezpośrednio, poprzez formularz kontaktowy, telefonicznie lub poprzez email),
  • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
 2. Przetwarzamy Państwa dane dla celów podatkowych i rachunkowych (podstawa z art.6 ust.1 lit .c RODO);
 3. Jeśli wyrazili/wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane w celu: (podstawa z art.6 ust.1 lit .a RODO)
  • otrzymania Państwa danych poprzez formularz kontaktowy, przesyłania informacji handlowych, na podstawie Państwa zgody;
  • w celu realizowania komunikacji poprzez dostawcę systemu do wysyłania mailingu;
  • obsługi Państwa próśb i reklamacji przez formularz kontaktowy, e-maila lub dokumenty w formie tradycyjnej w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy.
 4. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Restauracji w celu: (podstawa z art.6 ust.1 lit .f RODO)
  • archiwizacji (dowodowej) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  • badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi;
  • w celu monitorowania Państwa aktywności na naszej Stronie;
  • prowadzenia badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności naszej strony internetowej, poprawy jej działania czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
  • windykacji należności, prowadzenia postępować sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
  • prowadzenia analiz statystycznych;
  • oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio,
  • weryfikacji Kontrahentów w publicznych rejestrach,
  • udokumentowania czynności,
  • przechowywania dokumentacji dla celów wykazania spełnienia obowiązków wynikających z rozliczenia dofinansowania ze środków publicznych.

KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe innym podmiotom, jak na przykład:

 • podmiotom, z których usług korzystamy przy ich przetwarzaniu, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, płatnicze, księgowe, prawne, informatyczne, dostarczenia serwerów, prowadzenia platform sprzedażowych, dostarczania aplikacji;
 • innym niezależnym odbiorcom, np. podmiotom, których oferta uzupełnia naszą, partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą;
 • podmiotom wspierającym promocje oraz współpracującym w ramach kampanii marketingowych;
 • organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami;
 • Biuro Informacji Gospodarczej;
 • instytucje finansowe uczestniczące w procesie realizacji i rozliczenia umowy,
 • inne osoby w ramach organizacji danego Kontrahenta lub podwykonawcy.

CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?

Państwa dane nie będą przekazywane przez Restaurację poza Europejski Obszar Gospodarczy.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dane osobowe są przetwarzane jedynie w określonym celu i w zakresie koniecznym dla jego osiągnięcia oraz tak długo, jak jest to niezbędne. Dla przykładu:

 • dla celów wypełnienia zobowiązań umownych, przetwarzamy Państwa dane przez okres trwania umowy pomiędzy Kontrahentem a Restauracją,
 • dla celów ustalania lub dochodzenia przez Restaurację roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami – minimum przez odpowiednie okresy przedawnienia takich roszczeń, co do zasady nie dłużej niż przez 10 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia, możliwie dłużej w przypadku możliwości dochodzenia roszczeń ponad wskazany powyżej czas wg przepisów obowiązujących,
 • przechowywanie dokumentacji dla celów wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości i ustawy Ordynacja podatkowa – przez okres wskazany we właściwych przepisach prawa – co do zasady są to okresy 5-letnie,
 • przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, cofnięcia zgody, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. Zgody marketingowej lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Restauracja zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA?

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

CZY MUSICIE PAŃSTWO PODAWAĆ NAM SWOJE DANE?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Jeśli chcecie jednak Państwo skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy na naszej Stronie lub skorzystać z naszych usług, w tym otrzymać fakturę, Państwa dane są niezbędne, w związku z tym bez ich podania nie będziemy mogli wykonać powyższych czynności. W przypadku, gdy nie zawierają Państwo umowy bezpośrednio z Restauracją, podanie danych osobowych może być Państwa obowiązkiem służbowym lub może być niezbędne do zawarcia umowy pomiędzy Restauracją a Kontrahentem (np. gdy są Państwo reprezentantem Kontrahenta).

CZY PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE) W SPOSÓB WPŁYWAJĄCY NA PAŃSTWA PRAWA?

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Prosimy napisać do nas e-maila pod adres: BIURO@TAWERNA-OSWIECIM.PL w temacie wpisując „dot. danych osobowych” lub na adres pocztowy z dopiskiem „dot. danych osobowych” TAWERNA VILLA TOSCANA OŚWIĘCIM UL. OLSZEWSKIEGO 46B, OŚWIĘCIM.